make your own website for free

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Zde naleznete popis dokumentů, které budete potřebovat v kontaktu se školní družinou, nejčastěji používaný, tzv. "lísteček" jsme Vám připravili na dosah nejbližšího tlačítka :) 

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY


Zápisní lístek do školní družiny

- Vyplňte pečlivě všechny kolonky z obou stran a vedle kontaktu prosím doplňte i emailovou adresu. Zápisní lístek je třeba obratem vrátit zpět do školy.
- Pokud si nejste jistí, v kolik hodin dítě budete vyzvedávat, napište raději nejpozdější možný čas. Nevadí, když si dítě vyzvednete dříve, než je zapsáno v zápisním lístku.
- Pokud chcete trvale změnit čas odchodu dítěte, napište tuto informaci do vlepeného lístku na první straně družinového deníčku včetně data, od kdy tato změna platí. Poté si u vychovatelky vyzvedněte zápisní lístek, kde změnu rovněž zapíšete. Je možné vám zápisní lístek poslat po dítěti a vy ho obratem další den pošlete zpět.
- Při vyplňování druhé strany zápisního lístku (Záznam o uvolnění dítěte) můžete v poslední kolonce použít zkratky: S = dítě odchází samo nebo D = dítě odchází v doprovodu.

Dodatek k zápisovému lístku do školní družiny

- Do dodatku prosím zapište všechny možné osoby, které mohou vaše dítě ze školní družiny vyzvedávat. Dodatek je třeba obratem vrátit zpět do školy.
- Je možné si kdykoliv dodatek vyžádat a seznam osob doplnit.
- Pokud bude žáka vyzvedávat nezletilý sourozenec, tuto skutečnost uveďte s tím, že za žáka přebírá plnou zodpovědnost.
- Zmocněnou osobu poučte o pravidlech vyzvedávání.
- Pokud bude výjimečně vyzvedávat dítě jiná osoba, vyplňte a po dítěti pošlete Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD a napište tam jméno vyzvedávající osoby.  

Souhlas se samostatným přesunem na oběd a poté do školní družiny

- Tento souhlas vyplňují pouze rodiče žáků 4. ročníků.

- Vyplněním tohoto souhlasu umožníte plynulý chod školní družiny. Žáci se po vyučování přesunou samostatně nebo s vyučujícím do školní jídelny a odtud se po obědě samostatně přesunou do školní družiny, kde vychovatelce nahlásí svůj příchod. Souhlas je třeba obratem vrátit zpět do školy. 


Družinový deníček

- Po vyplnění a odevzdání zápisního lístku, dodatku a případně souhlasu se samostatným přesunem do ŠD dítě obdrží družinový deníček, na jehož první stranu si nalepí důležitý informační lístek, na kterém naleznete kontakty ŠD, praktické informace, výši příspěvku do fondu výtvarného a pracovního materiálu, informace ohledně platby ŠD (číslo účtu, variabilní symbol platný v daném školním roce) a provozu ŠD.
- Je třeba co nejdříve vyplnit zákonné zástupce dítěte a časy odchodu dítěte ze ŠD, které musí být shodné se zápisním lístkem a lístek podepsat.
- Pokud dojde k trvalé změně odchodů dítěte ze ŠD, nejprve se tato skutečnost zapisuje do lístku vlepeném v družinovém deníčku do kolonky změna a poté je třeba změnu uvést i do zápisního lístku.
- Družinový deníček slouží jako jeden z informačních kanálů mezi rodiči a vychovatelkou. Pravidelně jej proto kontrolujte.
- Je povinností dítěte do školy družinový deníček nosit. Vychovatelé z ranní, odpolední nebo konečné družiny, či suplující vychovatel do něj můžou potřebovat nahlédnout kvůli odchodům dítěte a kontaktům na rodiče.

Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD

- Tuto žádost je možné stáhnout a vytisknout na tomto odkazu: http://www.zspastviny.cz/wp-content/uploads/2015/08/uvolneni-ze-sd.pdf
- Před vyplněním a odevzdáním zápisního lístku můžeme dítě ze školní družiny samostatně pustit pouze na základě vyplněné žádosti o uvolnění dítěte.
- Po odevzdání zápisního lístku a dodatku touto žádostí měníte čas, způsob odchodu dítěte (samo nebo v doprovodu) nebo vyzvedávající osobu oproti zápisnímu lístku a dodatku. Pokud dítě bude odcházet v doprovodu osoby zapsané v dodatku, pouze v jiný čas, než je uveden v zápisním lístku, není třeba vyplňovat žádost o uvolnění dítěte.
- Vyplňte pečlivě všechny kolonky. Pokud nemáte po ruce tištěnou žádost, můžete změnu vyplnit na jakýkoliv papír. Musí na něm být ale napsány všechny informace, které jsou na žádosti. Nepište změny v odchodech dítěte do družinového deníčku, protože tyto lístky se samostatně archivují.
- Pokud žádost dítě nepředá vyučujícímu nebo vychovatelce, nemůže být uvolněno.
- V případě zapomenuté žádosti postupujte podle instrukcí v podkapitole Pro rodiče.