Zásady a informace o zpracování osobních údajů

V případě, že jste našimi klienty, svěřujete nám své osobní údaje. My následně odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, se zásadami zpracování osobních údajů a s právy, které máte v souvislosti s GDPR.


Vážíme si důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete. Řídíme se „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“ (dále jen GDPR), spolu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a na něj navazujících předpisech.

Správce osobních údajů
Jsme spolek Škola Montessori Pastviny, z.s., IČ 227 30 745, se sídlem Pastviny 718/70, Komín, 624 00 Brno zapsaný ve spolkovém rejstříku - spis. zn. L 13334 vedená u Krajského soudu v Brně (dále v textu jen jako "Spolek"). 

Hlavním účelem Spolku je podpora Montessori tříd při ZŠ a MŠ Brno, p.o., Pastviny 70, Brno-Komín.  Jsme také provozovatelem webových stránek www.montessori-pastviny.cz. V rámci našich činností zpracováváme vaše osobní údaje jako správce. To znamená, že určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jaký účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.  

Kontaktní údaje
Pokud se budete chtít na nás obrátit se záležitostí ohledně GDPR, kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese: spolek@montessori-pastviny.cz.

Zpracování osobních údajů
Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které souvisí s naší činností, a to:
Osobní údaje Vašeho dítěte
Spolek bude zpracovávat identifikační údaje Vašeho dítěte. Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu. Zpracování těchto údajů je nezbytné zejména pro potřeby zápisu do kroužků pořádaných Spolkem a dále pro evidenci účastníků akcí pořádaných spolkem pro děti navštěvující Montessori třídy na ZŠ Pastviny.
Údaje o zdravotním stavu dítěte
Spolek bude zpracovávat informace týkající se zdravotního stavu dítěte pro účely docházky do kroužků, a to konce školního roku, v němž se kroužek koná.
Osobní údaje zákonných zástupců dítěte
Spolek bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje zákonných zástupců dítěte pro účely plnění zákonných povinností, které se na Spolek vztahují a také z důvodu oprávněného zájmu Spolku, zákonných zástupců a dítěte. Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu. Kontaktními údaji se rozumí zejména korespondenční adresa, telefon, e-mail apod.
Osobní údaje třetích osob
Pokud Spolku poskytnete osobní údaje třetích osob, máte povinnost tyto osoby informovat o zpracování jejich osobních údajů. Poskytnete-li Spolku osobní údaje třetích osob – nezletilých dětí, máte povinnost o zpracování jejich osobních údajů informovat jejich zákonné zástupce. V souvislosti s tímto zpracováním mají dotčené osoby právo vznést námitku. V takovém případě je Spolek povinen tyto osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistí, že má k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Tyto informace získáváme pro potřeby evidence dětí navštěvujících kroužky a akce pořádané Spolkem, a to z důvodů plnění zákonných povinností, oprávněného zájmu nebo na základě nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt nebo po dobu nutnou danou zákonnými povinnostmi.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje, které zpracováváme. Máme vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů: 
- uložení dokumentů podle vnitřní směrnice,
- shromažďování pouze nezbytných osobních údajů,
- skartování již nepotřebných údajů,
- zachovávání mlčenlivost o údajích,
- neposkytování údajů třetím osobám, 
- ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

Předání osobních údajů třetím osobám
Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává Spolek jako správce. To znamená, že Spolek stanovuje shora uvedené účely zpracování, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení.  
Pro zpracování osobních údajů Spolek může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na jeho pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:
- ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. ,
- externí zpracovatel účetnictví,
- poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby.
Zpracovávané osobní údaje je Spolek povinen předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v případě, že ji o to požádají. 

Zdroje získávání osobních údajů
Osobní údaje Spolek získává pouze od zákonných zástupců dětí a od ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70 (v případě dětí navštěvujících Montessori třídy ZŠ Pastviny).

Automatizované rozhodování
Při zpracování osobních údajů Spolek nepoužívá automatizované rozhodování.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv, např.:
- Právo být informován jaké osobní údaje jsou zpracovávány, na jak dlouho a za jakým účelem.
- Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
Žádost vyřizuje Spolek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.
Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může statutární zástupce Spolku rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá Spolek.
V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: spolek@montessori-pastviny.cz.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, velmi oceníme, pokud budete o tomto podezření nejprve informovat nás, abychom mohli neodkladně sjednat nápravu. Dále pak máte máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Tyto Zásady zpracování osobní údajů jsou platné od 25.5.2018. Aktuální znění zásad můžete vždy nalézt na našich webových stránkách www.montessori-pastviny.cz.

Website was made with Mobirise